Ochrana osobných údajov

Informácia o zásadach spracovania a ochrane osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ (predávajúci) internetového obchodu www.tatrasport.sk je TATRA BA, s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 16, 811 06 Bratislava, IČO: 51206480. Spol. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I a prevádzkou Kollárovo námestie 16, 811 06 Bratislava. Ako predávajúci je správcom osobných údajov kupujúceho (spotrebiteľa).
  Kontakt na prevádzkovateľa: info@tatrasport.sk
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:
  • meno, priezvisko, titul,
  • poštová adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • IČO, DIČ, názov firmy (ak je kupujúcim právny subjekt),
  • údaje o predmete plnenia prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 6. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 3 rokov od vykonania objednávky. Ak je kupujúci registrovaný, jeho osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov vzľadom na posledné prihlásenie sa do systému. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje anonymizované a použité výhradne na štatistické účely.
 7. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 8. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
 9. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 Nariadenia právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 10. V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 Nariadenia nasledovné práva:
  • právo dotknutej osoby na prístup k údajom,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie,
  • právo na obmedzenie spracúvania,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 11. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 08. 12. 2019.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie