Ochrana osobných údajov

Informácia o zásadach spracovania a ochrane osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ (predávajúci) internetového obchodu www.tatrasport.sk je TATRA BA, s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 16, 811 06 Bratislava, IČO: 51206480. Spol. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I a prevádzkou Kollárovo námestie 16, 811 06 Bratislava. Ako predávajúci je správcom osobných údajov kupujúceho (spotrebiteľa).
  Kontakt na prevádzkovateľa: info@tatrasport.sk
 2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a že so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:
  • meno, priezvisko, titul,
  • poštová adresa,
  • e-mailová adresa,
  • telefónne číslo,
  • IČO, DIČ, názov firmy (ak je kupujúcim právny subjekt),
  • údaje o predmete plnenia prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 6. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 3 rokov od vykonania objednávky. Ak je kupujúci registrovaný, jeho osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov vzľadom na posledné prihlásenie sa do systému. Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje anonymizované a použité výhradne na štatistické účely.
 7. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 8. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
 9. V prípade ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom, má spotrebiteľ v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 Nariadenia právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
 10. V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 Nariadenia nasledovné práva:
  • právo dotknutej osoby na prístup k údajom,
  • právo na opravu,
  • právo na vymazanie,
  • právo na obmedzenie spracúvania,
  • právo na prenosnosť údajov,
  • právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 11. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 08. 12. 2019.