Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
TATRA BA, s.r.o.
Kollárovo námestie 16
811 06 Bratislava
Slovenská Republika

IČO: 51206480
DIČ: 2120626233
IČ DPH: SK2120626233
Neplatca DPH

Spol. zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
IBAN: SK9111110000001491088004
Tel: +421 2 529 64 753
E-mail: info@tatrasport.sk
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop.

Prevádzková doba:
Pondelok - Piatok: 1000 - 1830
Sobota: 900 - 1230
Zodpovedný vedúci: Iveta Krajčovičová

Orgán trhového dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O.Box 5
820 07 Bratislava 27
Tel. č.: 02/582 721 72, 02/582 721 04
Fax: 02/582 721 70
Článok I.

Registrácia
 1. Osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej strane, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Získané údaje slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Tatra Šport a nebudú poskytnuté tretím osobám (okrem definície v bode 2) ani inak zneužité. Osobné údaje ako meno, priezvisko a e-mailová adresa môžu byť použité pri zasielaní ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Tatra Šport, avšak len po udenelom súhlase zo strany zákazníka.
 4. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 1MB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: info@tatrasport.k.sk, na uvedenej pevnej adrese, alebo priamo v nastavení účtu.
 5. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie a to formou e-mailu na adrese info@tatrasport.sk.
Článok II.

Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
 1. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
 2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť už pri registrácií.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. Predávajúci expeduje tovar podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase avšak spravidla nie neskôr ako do 10 pracovných dní. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
Článok III.

Druhy dopravy verejnými prepravcami
 1. Osobný odber:
  1. Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať počas pracovnej doby, mimo túto dobu po dohode.
 2. Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DPD:
  1. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,50 €.
  2. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy.
 3. Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík
  1. Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,50 €.
  2. Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.
  3. U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!
  4. POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
  5. Zásielka je zvyčajne doručená do druhého pracovného dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.
Článok IV.

Záruka
 1. V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je štandardne 2 roky.
Článok V.

Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
 1. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 2. Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.
Článok VI.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
 2. Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak chce Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy má s tovarom manipulovať len takým spôsobom, akým by mu bolo umožnené v kamennej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátiť tovar s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 3. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Tovar vrátený spôsobom zaslania na dobierku nebude prevzatý. Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
 1. na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 4. na dodávku tovaru, ktorý bol zabalený v ochrannom obale a Spotrebiteľ tento tovar rozbalil,
 5. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal,
 6. na dodávku novín, periodík a časopisov, spočívajúcich v hre alebo lotérii.
Článok VII.

Storno objednávky
 1. Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
Článok VIII.

Doručenie a dodacie podmienky
 1. Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.
 2. Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.
 3. Postup pri vrátení tovaru:
  1. Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  2. Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
 4. Ako zásielku pripraviť:
  1. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke.
  2. K tovaru priložte doklad o kúpe.
  3. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov.
  4. Neposielajte tovar na dobierku.
  5. Odporúčame Vám tovar poistiť.
  6. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.
  7. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).
Článok IX.

Spôsoby úhrady
 1. Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy.
 2. Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy.
 3. Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti.
 4. Osobný odber - platí sa v hotovosti pri osobnom odbere.
 5. pri objednaní tovaru v hodnote nad 100 € - dopravu hradí predávajúci.
Článok X.

Zmluvná pokuta
 1. V prípade, že sa jedná o tovar, ktorý nie je držaný na sklade a je určený výhradne len na objednávku, a teda bol objednaný na podnet kupujúceho, predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 % z hodnoty objednávky v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený predávajúcemu.
Článok XII.

Záverečné ustanovenia
 1. Predávajú si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Ak dôjde k zmene obchodných podmienok, proces nákupu sa riadi podľa tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Súčasťou týchto všeobecných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 8. decembra 2019.
V Bratislave, 8. decembra 2019